„Kto zakosztuje tańca, nigdy go nie zdradzi”  Maurice Bejart

Regulamin Studia Tańca Sportowego TAKT

SZYBKI KONTAKT

Obowiązuje od 01.10.2014 r.

 

Regulamin

Studia Tańca Sportowego „Takt”

przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy

 

 

Studio Tańca TAKT zwane dalej ST TAKT lub Klubem jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT) od 01.02.2000 r. Realizuje zadania związane z krzewieniem kultury tanecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych własnych oraz w ramach Młodzieżowego Centrum Kultury (MCK) w Legnicy i udział w imprezach artystyczno - sportowych oraz ich organizację.

 

§ 1

Członkostwo w ST TAKT

1. Członkiem – tancerzem z licencją zawodnika ST TAKT zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Tanecznym może zostać osoba:
a. pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. małoletnia w wieku 16-18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów ustawowych,
c. małoletnia poniżej lat 16 – za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów ustawowych.

2. Członkostwo uzyskuje się przez wypełnienie ,,Deklaracji członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Tanecznego z określeniem przynależności do ST TAKT Legnica” . Nadaje je na drodze uchwały właściwy Zarząd Okręgowy PTT.

3. Członkostwo w ST TAKT ustaje wskutek:

 

a. ZAKOŃCZENIA KARIERY ZAWODNICZEJ - po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,

 

b. ZWOLNIENIA - dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi ST TAKT po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich z uzyskaniem zgody na reprezentowanie innego klubu,

 

c. SKREŚLENIA - dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi ST TAKT po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres minimum 3-ech miesięcy,


d. ZAWIESZENIA w prawach członka z powodu nieprzestrzegania regulaminu i jego postanowień lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami, bez zgody na reprezentowanie innego klubu do czasu wyjaśnienia sytuacji problemowych ,


e. WYKLUCZENIA przez ST TAKT w przypadku nieprzestrzegania regulaminu i jego postanowień oraz rażącego naruszania zasad etyki wobec trenera, innych członków klubu jak również pracowników MCK w Legnicy bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres od minimum 3-ech do 12-stu miesięcy.

§ 2

Prawa członków ST TAKT

 

Członkowie ST TAKT mają prawo:

1. Uczestniczyć w treningach swojej grupy, szkoleniach, obozach i zgrupowaniach organizowanych przez ST TAKT po uregulowaniu wszystkich obowiązkowych opłat.

2. Uczestniczyć w treningach innych grup ST TAKT po uprzednim uzgodnieniu z trenerem.

3. Uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji zadań w ramach ST TAKT, Szkoły Tańca Janusz Narajewski i Młodzieżowego Centrum Kultury.

4. Uczestniczyć w rywalizacji sportowej, turniejach tańca, przeglądach tanecznych za wiedzą i zgodą trenera prowadzącego.

5. Brać udział w pokazach i innych występach publicznych za wiedzą i zgodą trenera ST TAKT.

6. Ubiegać się o indywidualny tok szkoleniowy oraz lekcje indywidualne w ST TAKT lub o zajęcia prowadzone przez osoby i kluby współpracujące z ST TAKT po wcześniejszym ustaleniu z trenerem ST TAKT.

7. Korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych, prowadzonych przez osoby niewspółpracujące z ST TAKT tylko za zgodą trenera.

 
8. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty w formie pisemnej dotyczące funkcjonowania Klubu.

§ 3

Obowiązki członków ST TAKT
 

Członkowie ST TAKT mają obowiązek:


1. Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać regulaminu ST TAKT i regulaminami obowiązujący w MCK w ramach grupowych zajęć tanecznych.

2. Przestrzegać regulaminów i przepisów obowiązujących w Polskim Towarzystwie Tanecznym dotyczących przynależności członkowskich i rywalizacji sportowej par tanecznych.

3. Wnosić opłaty członkowskie, licencje sportowe oraz należności za zajęcia taneczne (warsztaty, szkolenia, lekcje indywidualne, itp.) w terminie określonym przez Polskie Towarzystwo Taneczne i ST TAKT.

4. Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach tanecznych.

5. Przestrzegać i wykonywać wszystkie polecenia trenera.

6. Powiadomić trenera o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

 

7. Usprawiedliwiać nieobecności.

8. Bezwzględnie zmieniać obuwie i dostosowywać strój do rodzaju zajęć.

9. Uczestniczyć w turniejach tańca i innych pokazach wyznaczonych przez trenera (osoby do 18-stu lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), oraz pokazach zleconych przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i artystycznych.

10. Szanować pracę innych; nie żuć gumy, nie używać słów obrażających innych, nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.

11. Dbać o dobrą atmosferę w grupie, zachowywać się kulturalnie, a także bezwzględnie okazywać szacunek wobec trenera, jego pracy w klubie i względem wszystkich osób korzystających z zajęć w ST TAKT.

12. Godnie reprezentować ST TAKT na turniejach, pokazach i w życiu codziennym.

13. Utrzymywać porządek w miejscach prowadzenia zajęć; nie wnosić jedzenia, nie używać w trakcie zajęć telefonów komórkowych.

14. Nie palić papierosów, nie używać środków odurzających oraz napojów alkoholowych.

 

15. Tancerzom – amatorom posiadających licencję zawodnika w ST TAKT zrzeszonych w PTT
nie wolno samodzielnie bez zgody trenera prowadzić działalności zarobkowej w zakresie nauki tańca i pokazów tanecznych.


§ 4

Organizacja zajęć tanecznych 

1. Zajęcia grupowe dla tancerzy z licencją sportową organizowane są w ramach zajęć w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy w porozumieniu ze ST TAKT (dwie lub trzy zajęcia po dwie godziny lekcyjne tygodniowo - w zależności od grup wiekowych i posiadanych klas tanecznych).

 

2. Warsztaty, szkolenia, sportowe obozy taneczne, lekcje indywidualne oraz wszystkie czynności związane z udziałem w sportowych turniejach tańca PTT organizuje dla tancerzy ST TAKT Szkoła Tańca Janusz Narajewski za dodatkową opłatą.

 

3.Członkowie (tancerze posiadający licencję zawodnika ST TAKT) zrzeszeni w PTT, a w przypadku osób niepełnoletnich ustawowi opiekunowie - wyrażają zgodę na udział w sportowych turniejach tańca, pokazach tańca i innych imprezach tanecznych organizowanych na terenie Polski i poza jej granicami.

 

4. Członkowie ST TAKT zrzeszeni w PTT, a w przypadku osób niepełnoletnich ustawowi opiekunowie - wyrażają zgodę na upowszechnianie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych, oraz wyrażają zgodę na podanie do dziennika zajęć swoich pełnych danych osobowych i kontaktowych do opiekunów ustawowych.


5. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w salach ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich tancerzy odpowiadają za o osobiste przyprowadzanie na zajęcia i odbieranie z zajęć swoich dzieci chyba, że w osobnym oświadczeniu postanowią inaczej.

7. ST TAKT odpowiada tylko za uczestników zajęć przebywających w salach treningowych i na terenie MCK w ramach zajęć tanecznych.

 

8. Decyzję o zestwieniu tancerzy w pary podejmuje tylko i wyłącznie trener bez jakiejkolwiek ingerecji rodziców.

9. ST TAKT nie ubezpiecza uczestników zajęć indywidualnie.

10. ST TAKT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i poza salami treningowymi.


11. ST TAKT zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań z turniejów, treningów, pokazów w celach reklamowych.

12. Podczas trwania treningów obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrań audio-video bez zgody trenera.

§ 5

Zmiana barw klubowych

 

1. Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie ten klub, którego jest członkiem w myśl przepisów Organizacji Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT.


2. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych zgodnie z Kalendarzem

Imprez Polskiego Towarzystwa Tanecznego po uzyskaniu licencji zawodnika PTT.

3. Licencję zawodnika przyznaje na wniosek ST TAKT, właściwy Zarząd Okręgowy PTT.

4 Zawodnik uprawiający taniec sportowy nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu, szkoły, studia sportowego.

5. Zawodnik może zmienić barwy klubowe na własną prośbę, w oparciu o wniosek złożony do Zarządu Klubu w myśl przepisów Organizacji Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT informując o tym fakcie w pierwszej kolejności klub macierzysty. Pominięcie tej drogi wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji wobec zainteresowanych zmianą klubu tancerzy.

6. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych jest obowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14-stu dni kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub od daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi.

7. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie uważa się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych.

8. W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Zarząd Klubu macierzystego udzielił odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, klub ten ma obowiązek skreślić zawodnika z listy członków swego Klubu.

9. Zawodnika, który przestał być członkiem Klubu w trybie określonym przez pkt.8, obowiązuje minimum trzymiesięczna karencja nie dłużej  jednak niż 12 miesiecy do reprezentowania barw innego klubu, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw klubowych.

10. Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18- stu lat, wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika.

11. W przypadku stałej zmiany miejsca zamieszkania przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości położonej poza miejscem siedziby klubu, który zawodnik dotychczas reprezentował, klub ten zobowiązany jest udzielić definitywnego zwolnienia na pisemny wniosek zawodnika po uregulowaniu wszystkich formalności, łącznie z obowiązującymi opłatami. Zawodnik zachowuje prawo natychmiastowego reprezentowania nowego klubu tanecznego.

 
12. Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach członka ST TAKT

 

§ 6

Opłaty za zajęcia oraz plan pracy


1. Wszyscy członkowie ST TAKT uczestniczący w zajęciach grupy sportowej, posiadający lub nieposiadający licencji zawodnika w Polskim Towarzystwie Tanecznym, zobowiązani są do uiszczania opłat za zajęcia grupowe w wysokości i na zasadach ustalonych przez Młodzieżowe Centrum Kultury
w Legnicy. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach tanecznych po dokonaniu opłaty nie skutkuje jej zwrotem. Płatności te dokonywane są tylko na konto wyznaczone przez MCK.


2. Każdy tancerz - członek ST TAKT posiadający sportową licencję zawodnika PTT (klasa G i wyżej), a także osoby, które chcą korzystać z pełnych praw członka klubu ST TAKT (obozy, warsztaty, szkolenia, lekcje indywidualne ze szkoleniowcami współpracującymi z klubem) zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty członka klubu sportowego. Nowi członkowie dokonują opłaty z chwilą uzyskania sportowej licencji zawodnika-tancerza turniejowego lub w momencie, kiedy deklarują osobnym oświadczeniem chęć korzystania z pełnych praw członkowskich nie posiadając licencji zawodnika, tym samym stają się pełnoprawnymi członkami ST TAKT.

Opłata powyższa nie dotyczy dzieci tańczących w kategoriach REKREACJI i klasy H do momentu uzyskania
klasy sportowej G.

 

3. Należności kierowane są na konto Szkoły Tańca Janusz Narajewski najpóźniej
do 10-ego dnia każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień).

Nr konta oraz wysokość opłaty podana jest do wiadomości członków klubu i opublikowana na stronie internetowej:

 www.takt-legnica.gogler.info


4. Rok szkolny w ST TAKT rozpoczyna się 1-ego września, a kończy zgodnie z kalendarzem pracy szkół.

5. Opłata za zajęcia jest stała od września do czerwca, bez względu na to, w ilu zajęciach zawodnik uczestniczył.

6. W zajęciach będą czynnie uczestniczyć tylko osoby z uregulowanymi na bieżąco opłatami. Brak dokonywanych opłat w terminie, bądź systematyczne zaległości w opłatach z winy członków - tancerzy skutkuje zawieszeniem bądź wykluczeniem w prawach członka ST TAKT w tym udziałem w turniejach tańca.

7. MCK oraz ST TAKT (Szkoła Tańca Janusz Narajewski) nie zwraca pieniędzy uczestnikom zajęć za nieodbyte zajęcia z winy tancerzy ST TAKT lub z racji wykonywania przez trenera zadań zleconych przez MCK, bądź z powodu jego udziału w szkoleniach, warsztatach, turniejach tańca itp.
 

8. Składki członka zwyczajnego PTT i inne opłaty uiszczane są w wysokości 100% ich wartości przez wszystkich członków ST TAKT.

 

9. Szczegółowy wykaz opłat umieszczony jest na stronie internetowej www.takt-legnica.gogler.info
w zakładce Cennik.

§ 7

Kary za nieprzestrzeganie regulaminu:

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Zarząd ST TAKT może ukarać członka klubu poprzez:

1. Upomnienie  

- słowne (bez/lub z powiadomieniem rodziców w przypadku osób niepełnoletnich).

 

2. Nagana
- pisemna (z powiadomieniem rodziców przypadku osób niepełnoletnich).

3. Tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach w porozumieniu z władzami MCK i rodzicami
w celu wyjaśnienia zaistniałego problemu.

4. Niedopuszczenie do udziału w rywalizacji sportowej oraz pokazach i imprezach organizowanych na terenie kraju w okresie do 3-ech miesięcy z zachowaniem ograniczonych praw członka ST TAKT z poinformowaniem rodziców.

5. Zawieszenie w prawach członka ST TAKT, bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres
od 3-ech do 12-stu miesięcy w porozumieniu z władzami MCK i z poinformowaniem rodziców.


6. Od decyzji o ukaraniu członka ST TAKT przysługuje prawo odwołania się, w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do Zarządu ST TAKT.

 

§ 8

Ustalenia końcowe

 

  1. Członkowie ST TAKT zrzeszeni w PTT, posiadający licencje zawodnika, w przypadku osób niepełnoletnich ich ustawowi opiekunowie, akceptują bezwzględnie postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Kandydaci chcący stać się pełnoprawnymi członkami ST TAKT – zobowiązani są do zapoznania się, akceptacji i w następstwie do bezwzględnego przestrzegania regulaminu ST TAKT w Legnicy
  3. Wszyscy członkowie ST TAKT biorą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z ich winy podczas zajęć nauki tańca towarzyskiego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.takt-legnica.gogler.info

171029