„Kto zakosztuje tańca, nigdy go nie zdradzi”  Maurice Bejart

RODO

SZYBKI KONTAKT

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tańca Janusz Narajewski / Studio Tańca TAKT z siedzibą w Legnicy.

Inspektorem danych osobowych w ww. firmie jest Pan Janusz Narajewski, adres e-mail: takt@tanieclegnica.pl , tel. 721 778 721

2. Pani/Pana dane osobowe znajdują się u nas w wyniku naszych wspólnych wcześniejszych działań - Pani/Pana uczestnictwa w kursach, lekcjach indywidualnych, warsztatach, obozach, koloniach, turniejach oraz współpracy przy organizacji ww wydarzeń.

3.Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim przetwarzamy w celu organizacji działań wymienionych w pkt.2. Operujemy danymi także na potrzeby spełniania ustawowych obowiązków - sprawozdawczości rachunkowej i księgowej. W przypadku naszej strony internetowej - www.tanieclegnica.pl, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach marketingowych. Analizowany jest ruch na stronie internetowej - możemy anonimowo przetwarzać Pani/Pana aktywność na stronie dla celów analityki internetowej.

4.Do przekazania Pani/Pana danych osobowych dochodzi najczęściej podczas uczestnictwa w naszych aktywnościach (kursy, lekcje, warsztaty, obozy taneczne, turnieje). Jest to imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail. W niektórych przypadkach (np. uczestnictwo w turniejach w rywalizacji sportowej- zakładanie książeczki tancerza) prosimy Panią/Pana o podanie dodatkowo danych adresowych oraz daty urodzenia. Każdorazowo dane te przetwarzane są jedynie na potrzeby wypełnienia umowy wynikającej z uczestnictwa w danej aktywności.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Szkoła Tańca Janusz Narajewski/ Studio Tańca TAKT jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku zakładania książeczki tancerza, rejestracji uczestnictwa w turniejach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez partnerów firmy). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Uniiorganizacji międzynarodowej). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.) prawo żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych,

- niezwłocznego sprostowania danych osobowych,

- niezwłocznego usunięcia danych osobych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c.) prawo do przenoszenia danych osobowych;

d.)prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

8.W przypadku wszelkich pytań, niejasności, sprostowań, sprzeciwu, zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Szkole Tańca Janusz Narajewski / Studio Tańca TAKT z siedzibą w Legnicy to:

adres e-mail: takt@tanieclegnica.pl,

tel. 721 778 721,

formularz kontaktowy dostępny na stronie www.tanieclegnica.pl


171029